အမွတ္(၆)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(ျမင္းျခံ)ကို အိနၵိယသမၼတနိုင္ငံ အေထာက္အပံ့ကို HMT (International) Ltd အဖြဲ့အစည္းက စက္မႈဝန္ျကီးဌာနနွင့္အတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္မႈစာခြ်န္လွြာ (MOU) အား (၂၁.၆.၂၀၁၁)ရက္ေန့တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။


ျမန္မာနည္းျပ(၁၇)ဦးအား Instructor Course (၆)လ သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း၊ သင္တန္းေက်ာင္း စီမံခန့္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အရာထမ္း(၄)ဦးအား Administrator Course (၃)လ သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း အိနၵိယသမၼတနိုင္ငံတြင္ သင္ျကားေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါသည္။ (၁၅.၁၀.၂၀၁၃) ရက္ေန့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း လွြဲေျပာင္း လက္ခံပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပ နိုင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇)ရက္ေန့တြင္ အမွတ္(၁)သင္တန္းအား သင္တန္းသား (၁၈၁)ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။


ဆရာ/မ မ်ားနွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ျကားေပးမည့္ On-the-Job-Training (OJT) အတြက္ အိနၵိယပညာရွင္(၄)ဦးသည္ (၆)လနွင့္ (၈)ဦးသည္ (၁)နွစ္ အမွတ္(၆)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (ျမင္းျခံ)တြင္ ေနထိုင္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။


အမွတ္(၆)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(ျမင္းျခံ)သည္ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ျမင္းျခံျမို့၊ ျမင္းျခံ-နဘူးအိုင္လမ္း၊ ကုကၠဲေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းကို အိနၵိယ ရူပီေငြ (၁၈၈၁)သိန္းနွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ေငြ (၄၇၈၆.၈၂၅)သန္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ သင္ျကားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ (၁)နွစ္သင္တန္းမ်ားျဖစ္ျပီး သင္ျကားေပးလ်က္ရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ -

(၁) တြင္ခံု၊ ျကိတ္ခံုကိုင္တြယ္ေမာင္းနွင္မႈသင္တန္း (Machinist – Turner/Miller Course)

(၂) စက္ရံုဖစ္တာသင္တန္း (Machinist – Fitter Course)

(၃) ဒိုင္နွင့္မို ျပုလုပ္မႈသင္တန္း (Die Making & Moulding Course)

(၄) ကြန္ပ်ူတာသံုးစက္ခုတ္စားမႈစက္ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ေမာင္းနွင္မႈသင္တန္း(CNC Machinist Course)

(၅) စက္ရံုလွ်ပ္စစ္ပညာသည္သင္တန္း (Industrial Electrician Course)

(၆) အီလက္ထေရာနစ္စက္ျပင္သင္တန္း (Electronics Mechanics Course)

(၇) သံဂေဟနွင့္ သံဂေဟဆက္လုပ္သားသင္တန္း (Sheet Metal & Welding Worker Course)

(၈) သံရည္က်ိုလုပ္သားသင္တန္း (Foundry Course)

<


(1) Machinist – Turner/Miller Course

(2) Machinist – Fitter Course

(3) Die Making & Moulding Course

(4) CNC Machinist Course

(5) Industrial Electrician Course

(6) Electronics Mechanics Course

(7) Sheet Metal & Welding Worker Course

(8) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message